Av Sveriges alla landskap är Gotland det främsta orkidélandskapet. Man kan finna ett fyrtiotal arter och underarter på Gotland av de bortåt 55 som finns i Sverige. Många av dem trivs bäst på kalkrik mark och på ön kan de finnas såväl på alvarmark, sandområden och strandängar som i ädellövskog och kärr. Många arter är känsliga för konkurrens och de gynnas ofta av bete, slåtter eller måttligt tramp.

Humlor, bin och fjärilar står ofta för pollineringen av orkidéblommorna och ofta är det bara vissa insektsarter som passar med respektive art av orkidé. När insekterna kommer till blomman för att söka nektar fastnar pollenklumpar på insekten, som därmed för vidare pollen till andra blommor. Flera orkidéer har långa sporrar som tvingar inte minst fjärilar med långa sugsnablar att leta långt ned för att på så vis träffas av pollensamlingarna.

De befruktade fröna sprids med vinden och är mikroskopiskt små. För att gro krävs också att fröna träffar på rätt sorts svamp som hjälper till med näring. De vuxna plantorna lagrar näring i särskilda rotknölar, något som tros ha gett upphov till att många orkidénamn bär namn som -nycklar

Alla orkidéer är fridlysta i Sverige. De får inte plockas eller grävas upp.

Närstudie av Johannesnycklar
Foto: Gustav Hammarhjelm