Skötsel

I LONA-projektet Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar ingår att göra en långsiktig skötselplan för strandområdet Gnisvärd – Tofta strand, strandsamfälligheterna från Marsänget i norr till Tofta strand i söder. Skötselplanen ska ligga till grund för diskussioner med berörda markägare, som har det avgörande inflytandet över strandområdets skötsel, om möjligheterna att genomföra de åtgärder som beskrivs i planen.

AKTUELL SKÖTSELPLAN:
Skötselplan Gnisvärd och Tofta strand 2018-2023

Föreningens stadgar

Bakgrund

Den första skötselplanen för strandområdet Gnisvärd – Tofta strand togs fram under augusti-september 2013 av Caroline Edelstam, landskapsarkitekt och naturvårdskonsult I Floras Rike, på uppdrag av LONA-projektet. Efter en bred remiss fasställdes skötselplanen som ett resultat av projektet. Skötselplanen for 2014-2018

Foto: Caroline Edelstam 15 juni 2014