Lona-projektet 2011-2015

2013-07-18

Nystartsmöte LONA, 18 juli 2013
Minnesanteckningar

2012-11-12

Nyhetsbrev hösten 2012

2012-09-07

Styrgruppsmöte LONA, 7 september 2012
LONA Minnesanteckningar Styrgruppsmote 7 september 2012

2012-08-02

Botanisk vandring, torsdagen den 2 augusti
Under en två timmars vandring mellan fiskeläget och Smågårde Naturreservat visade Torbjörn Lindell, lektor i biologi och sommarboende i Gnisvärd sen barnsben, mångfalden av växter i Gnisvärds och Toftas strandområde. Intresset var stort – 39 vuxna och 3 barn deltog. Ett femtiotal arter typiska för sandiga strandmiljöer, många sällsynta och hotade pekades ut.


Torbjörns budskap var att en variationsrik miljö krävs för att mångfalden ska finnas kvar. Sanddyner, sandgropar, strandhedar, fuktsvackor, talldungar, sandtallskogar – alla miljöer har sina särskilda arter. Detta kan exemplifieras med de fyra orkidéerna av släktet Epipactis (knipprot) som finns i Sverige och som växer i vårt strandområde. Vi fick se dem alla.

Skogsknipprot, växer i halvskuggig-skuggig barrskog på mullrik jord

Purpurknipprot, trivs i öppen/halvskuggig, solvarm, torr sand

Kärrknipprot, växer i öppen fuktig kalkhaltig mark

Kal knipprot, växer i mager gräsmark i skuggan under tall

De hot mot florans artrikedom som diskuterades under vandringen var bl.a. igenväxning av höga gräs (som knylhavre och bladvass), buskar (som vide, berberis, spärrgrenigt oxbär och skogstry) och träd (tall, björk, ask). Igenväxningen skuggar ut många arter, t.ex. honungsblomster, salepsrot och backtimjan, och tillför näring då de vissnar ner.

Att vi besökare på stranden rör oss i markerna är viktigt. Sand som blottas, höga växter som trampas ner är en förutsättning för många arter. Störningen sker till viss del av hav och vind, men har tidigare förstärkts av betesdjur. Bonden och betesdjurens hävd måste idag ersättas av skötsel om vi vill ha kvar artrikedomen.

På vissa håll utmed stranden är det viktigt att komma igång med åtgärder men det måste ske efter noga övervägande, med en helhetssyn och efter markägarnas godkännande.

2012-07-26

Insektsvandring, torsdagen den 26 juli
Tillsammans med Niklas Johansson, ekolog från Jönköping med förkärlek till insekter och kanske framförallt steklar, gjordes en vandring utmed Gnisvärds strand. Niklas inventerar sandiga marker på Gotland åt länsstyrelsen och tog sig tid att berätta för oss vad han hittat i Gnisvärd-Toftaområdet. Vi var endast fyra personer, men både norra och södra Gnisvärds samfällighetsföreningar var representerade.

Gräshoppsstekel

Vad som enligt Niklas gör Gnisvärd och Toftaområdet till en så speciell och viktig insektslokal är blottor av solvarm, bar sand i olika igenväxningsstadier i mosaik med öppen blomrik sandhed, samt tillgången av gles ängstallskog med sandiga gläntor i sommarstugeområdet.

Niklas kommer i sin rapport till länsstyrelsen att presentera åtgärder för att bibehålla mångfalden. Den ska vi naturligtvis ta del av inför vårt LONA-arbete.

2012-07-25

Lyckad arbetsdag i Gläntan
Onsdagen den 25 juli var vi några stycken som samlades för en arbetsdag i ett av föreningens grönområden – Gläntan. Syftet var att öppna upp och att röja för en ny stig mot stigen åt Tofta-hållet, eftersom den gamla kommer att ligga på tomtmark.
Resultatet av arbetet var en till öppen plats samt en fin ny stig. Den nya stigen är bra om så många som möjligt prövar så att vi ser till att få den permanentad

De träd som är rödmarkerade kommer att tas bort och forslas iväg tillsammans med det ris som vi samlade i en hög.
För er som inte har varit med på någon arbetsdag vill jag varmt rekommendera det, av flera skäl. Det är en trevlig gemenskap, man träffar grannar man annars inte hade stött på, man får en känsla för vårt område samt inte minst – bra träning! Vill man bara vara med en liten stund går det också bra.

2012-06-05

Föredrag på Tofta Strandpensionat kl. 19.00
LONA-projektet bjöd in till ett föredrag om hur igenväxande sandiga marker kan restaureras och skötas. Biologen, författaren och naturguiden Kill Persson berättade om sina erfarenheter från många års naturvårdsarbete utmed Hallands sandiga kust.
Med 17 föranmälda var vi glada, men det kom totalt 30 personer på mötet! Kill nästan chockade med bilder på grävmaskin och bränning på stränderna, men efter två timmar var alla väl införstådda med att det faktiskt leder till en riktig återställning av stranden.
Kill var helt fantastisk på den efterföljande strandvandringen. Ingen hade väl anat att det fanns så mycket växter och kryp i sanddynerna. Alla verkade vara fantastiskt nöjda.

2012-05-05

Strandgruppens första möte, Toftagården , 13.00 – 15.00
Närvarande: Susanne Forslund, Kerstin Sjösvärd, Göran Göransson, Elisabeth Nylander, Raymond Zelinski, Anne Grete Zielinski, Gert Jakobsson, Helena Andersson

En stor del av mötet ägnades åt renhållning av stranden, och framför allt om möjligheten att hålla stranden fri från släke. En arbetsgrupp bildades som jobbar vidare med släken i gruppen Göran Göransson, Raymond Zielinski och Gert Jakobsson. Fler är välkomna och ytterligare smågrupper kommer att bildas.

Susanne redogjorde för ett projekt som stiftelsen Håll Sverige rent genomför, bl.a. på Tofta strand. Projektet som går ut på att identifiera och räkna skräp på stranden kommer att pågå under 2012. Vi hoppas på ett samarbete.

Gruppen enades om att prova en ny metod för att stranden fin. En informationstavla sätts upp med information om att vi gärna ser att man hjälper till att kratta stranden. I anslutning till tavlan skall finnas ett antal Lona märkta krattor för lån. Tanken är att när man är på stranden skall man kunna kratta ihop oönskad växtlighet och skräp och lägga på bestämda ställen för bortforsling. Minnesanteckningar finns.

Vill ni ingå i strandgruppen? Meddela någon av dem som deltog i detta möte!
LONA minnesanteckningar strandmöte 2012-05-05

2012-05-05

Strandstädning, ca 15.00 – 17.00
Smågårde strandsamfällighetsförening S:21 bjöd in till strandstädning och 12 personer deltog. Vi samlade in 8 halvfulla sopsäckar på sträckan mellan Strandpensionatet och Gnisvärds parkering. Det var mindre än förväntat, men ändå mycket skräp bl.a. mängder av frigolit, platspåsar, glasflaskor och aluminiumburkar. Några strandfynd blev det också, t.ex. flotte, spade, vinterkänga, ficklampa och polsk vodka.

Väl tillbaka vid Strandpensionatets parkering bjöds alla strandstädare på grillkorv och fika. Kerstin Sjösvärd och Susanne Forslund berättade vad som sades under strandgruppens möte tidigare under dagen.

2012-04-10

Information om LONA på Tofta Hembygdsförenings årsmöte
Den 19 mars 2012 hade Tofta Hembygdsförening årsmöte. De hade bjudit in Kerstin Sjösvärd från Smågårde Strandsamfällighet för att informera om vårt LONA-projekt. Mötet hölls i Smågårde auktioners lokaler och 17 personer visade ett trevande positivt intresse och lite diskussion följde på Kerstins presentation.

2011-09-25

Informations- och arbetsmöte, Stranden
Söndag förmiddag samlades 21 personer på Toftagården för att ta del av LONA-projektets möjligheter och lämna synpunkter på vad projektet bör sträva efter. Alla de åtta delfinansiärerna inom projektet deltog liksom de flesta strandsamfälligheterna.
Många idéer kom fram och diskussionerna var många. Region Gotland representerades av Helena Andersson, och mötet avslutades med att Södra Gnisvärds Samfällighet och Region Gotland undertecknade ett avtal om hur projektet ska administreras. Minnesanteckningar från arbetsmötet liksom den presentation som visades kommer inom kort att finnas på hemsidan.
LONA minnesanteckningar arbetsmöte stranden 2011 09 25

2011-09-24

Studiebesök på Sudersand, Fårö
Sex representanter från styrgruppen (Göran Göransson, Lars Jacobsson, Kerstin Sjösvärd, Mia Forsgren, Björn Risinger och Susanne Forslund) gjorde ett studiebesök i Sudersand – en härlig sandstrand på Fårö. Vi tittade på de områden där främst tall avverkats, för att skapa öppen mark, och fick information om den strandstädningsmaskin de använder sen tre år tillbaka. Vi fick mycket värdefull information från företagare, entreprenör och strandsamfällighet och ser fram emot ett fortsatt utbyte.

2011-09-23

Stubb-brytning på Humlegärdet
Alla stubbar efter de avverkade tallarna på vår blivande blomsteräng har brutits upp. Både stubbar och riset som samlades ihop i somras ska transporteras bort under hösten. Nu blir det mycket lättare att sköta de öppna markerna. Förhoppningen är att vi under 2012 kan slå gräs och örter med någon form av slåtteraggregat och fortsätta röjningarna mot norr.

2011-08-12

Kontaktpersonmöte på Toftagården
Följande personer deltog; Björn Risinger, ordförande i Södra Gnisvärds samfällighetsförening, Susanne Forslund, grönområdesansvarig i Södra Gnisvärds samfällighetsförening, Kerstin Sjösvärd, Smågårde strandsamfällighet (representerar 20-25 markägare till Smågårde S:21), Staffan Calais, Solbacka, (sommarboende i Södra Gnisvärd, delägare i strandsamfällighet), Göran Göransson, Toftagården AB och Standbacka (bor inom Norra Gnisvärds samfällighet), Lars Jacobsson och Lena Paulsson (Strandpensionatet) representerade Tofta Camping AB.
Dessa frågor diskuterades;

  • Vad har hänt inom LONA- projektet ?
  • Hur sprida information till medlemmar och allmänhet?
  • Vad ska göras under kommande år?
  • Arbetsgrupper
  • Avtal med kommunen
  • Styrgrupp för projektet

LONA minnesanteckningar Kontaktpersonmöte 2011 08 04

2011-07-31

Arbetsdag på Humlegärdet
Mer än 30 personer arbetade mellan en och tre timmar med att samla ihop ris och röjavfall till fem stora högar. Slån röjdes, ormburkar bröts, taggtråd togs bort, alla buskar och träd i den södra delen togs bort. Vi fikade tillsammans och funderade kring namnet Humlegärdet som finns på Laga skifteskaran från 1880-talet. Troligast är väl att man odlat humle på den gamla åkern en gång?

2011-07-24

Vandring med start och mål i Gnisvärds fiskläge
Drygt 50 personer samlades i Gnisvärds fiskeläge, där Susanne Forslund informerade om LONA-projektet. Norra och Södra Gnisvärd samfällighetsförening, Solbacka och Smågårde strandsamfällig var representerade, liksom Naturskyddsföreningen. Merparten av deltagarna är sommargotlänningar, men ett tiotal är bofasta på ön.

 

Målet med vandringen var att se området som berörs och diskutera vad vi vill med projektet, men främst skulle vi lära känna varandra. Under promenaden diskuterades stranden och intressanta växter som purpurknipprot och brudsporre samt insekter som svartfläckig blåvinge och myrlejonslända pekades ut.
Naturskyddsföreningens representant berättade kort om hur Smågårde Naturreservat blev till och pekade ut Linnean. Under fikapausen i Gläntan, ett av södra Gnisvärds grönområden, fick deltagarna skriva ner sådant som måste beaktas inom projektet, gällande stranden. Dessa synpunkter ska tas om hand av den arbetsgrupp som kommer att jobba med stranden och den skötselplan som ska utarbetas de närmaste fyra åren.
Ett 20-tal personer följde hela vandringen via stranden, Smågårde Naturreservat, skogen inom södra och Norra Gnisvärd, via fornlämningar och den ”nya skeppssättningen” från 2006 och Rösevägen tillbaka till stranden.

2011-07-19

Information om vårt lokala naturvårdsprojekt (LONA)
Mer än 75 personer deltog då Susanne Forslund, grönområdesansvarig i Södra Gnisvärds Samfällighetsförening, informerade om det lokal naturvårdsprojektet ”Gnisvärd och Tofta strand – ett gemensamt ansvar”. Alla projektpartners utom Högskolan på Gotland var representerade.
Presentationen som visades, liksom övrig information om projektet kommer att finnas på hemsidan www.sodragnisvard.se samt i en LONA-pärm på Strandbacka kiosk.